Co to jest ubezpieczenie podróżne?

Ubezpieczenie podróżne nazywane również turystycznym to ubezpieczenie zawierane na czas wyjazdu, najczęściej zagranicznego. Polisa stanowi zabezpieczenie dla osób ubezpieczonych zarówno w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, jak i zachorowania. Ubezpieczenia podróżne mogą być zawierane w wariancie podstawowym lub rozszerzonym o dodatkowe ryzyka.  Wariant podstawowy obejmuje przede wszystkim pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia zagranicznego, w tym kosztów leczenia ambulatoryjnego, specjalistycznego oraz szpitalnego.

wounded

NNW

skier

Uprawianie sportów

worker

Praca fizyczna

bacteria

Choroby przewlekłe

1. Koszty leczenia

Podstawowy zakres każdej polisy podróżnej obejmuje przede wszystkim pokrycie kosztów leczenia osób objętych ochroną ubezpieczeniową, zaistniałych wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

W ramach zawartego ubezpieczenia, ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia wydatków obejmujących:

 • usługi medyczne (wynagrodzenia lekarzy, koszty badań, koszty hospitalizacji, koszty operacji, koszty lekarstw),
 • usługi okołomedyczne (pomoc tłumacza, opieka nad małoletnimi, organizacja przyjazdu i pobytu bliskich ubezpieczonego).

Ubezpieczenia turystyczne obejmują zwrot kosztów leczenia poniesionych zarówno w wyniku leczenia w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Górny limit odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej za zdarzenia, które miały miejsce w okresie obowiązywania polisy stanowi suma ubezpieczenia. Po wyczerpaniu się sumy ubezpieczenia polisa wygasa.

W zależności o rodzaju zdarzenia ubezpieczyciel może pokrywać koszty leczenia w sposób:

 • bezgotówkowy – ubezpieczyciel rozlicza się bezpośrednio z placówką medyczną,
 • gotówkowy – ubezpieczyciel na podstawie przedstawionych rachunków zwraca ubezpieczonemu poniesione wydatki na leczenie.
wounded

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

2. Następstwa nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie podróżne swym zakresem może obejmować następstwa nieszczęśliwych wypadków. Rozszerzając zakres ochrony o ryzyko NNW, ubezpieczony może liczyć na odszkodowanie w przypadku:

 • wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,
 • zgonu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub będącym jego następstwem.

W przypadku wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu wysokość odszkodowania uzależniona jest od wysokości sumy ubezpieczenia oraz rodzaju uszczerbku, do którego doszło. W razie śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem lub jego następstwem firma ubezpieczeniowa zobowiązana jest do wypłaty świadczenia w wysokości równej sumie ubezpieczenia.

Wykupując ubezpieczenie na wyjazd, należy zwrócić szczególną uwagę na wysokość sumy ubezpieczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności. Zazwyczaj ubezpieczyciele nie odpowiadają za nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas uczestnictwa w zawodach sportowych lub uprawiania sportów wysokiego ryzyka. Rozszerzenie odpowiedzialności o takie ryzyka wymaga opłacenia dodatkowej składki.

skier

Uprawianie sportów

3. Uprawianie sportów

Polisa podróżna zapewnia całodobową ochronę osobom ubezpieczonym w okresie obowiązywania ubezpieczenia. Zawierając polisę w wariancie podstawowym, należy zwrócić szczególną uwagę na wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Niektóre ryzyka, takie jak uprawianie sportów lub uczestnictwo w zawodach sportowych mogą być wyłączone z podstawowej ochrony. Aby takie zdarzenia zostały objęte ochroną ubezpieczeniową, konieczne jest wykupienie odpowiednich klauzul.

race-horse

Jazda konna

diver

Nurkowanie

paragliding

Skoki na spadochronie

man-climbing

Wspinaczka górska

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o dodatkowe klauzule należy rozważyć przede wszystkim w przypadku amatorskiego uprawiania tych dyscyplin sportu, w których ryzyko wystąpienia wypadku jest duże. Dyscypliny sportu uznawane przez firmy ubezpieczeniowe za niebezpieczne to m.in.:

 • jazda konna,
 • sporty motorowe,
 • nurkowanie z aparatem tlenowym,
 • rafting (spływy kajakowe),
 • skoki ze spadochronem,
 • skoki na bungee,
 • kolarstwo górskie,
 • wspinaczka i speleologia,
 • jazda akrobatyczna na nartach.

Dodatkowe rozszerzenie umowy ubezpieczeniowej jest także potrzebne w przypadku wyczynowego uprawiania sportu oraz uczestnictwa w treningach i zawodach sportowych, bez względu na rodzaj uprawianej dyscypliny sportu.

insurance (1)

OC

4. OC

Podstawowy wariant ubezpieczenia podróżnego może także zostać rozszerzony o OC. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w polisie podróżnej zapewnia ochronę ubezpieczonym, którzy nieumyślnie wyrządzili szkodę osobom trzecim.

Zgodnie z przepisami prawa osoba, która wyrządziła szkodę osobie trzeciej, zobowiązana jest do jej naprawienia. W przypadku wykupienia polisy OC wszelkie roszczenia są pokrywane przez firmę ubezpieczeniową sprawcy.

Ubezpieczenie OC podczas podróży zapewnia ochronę w wielu sytuacjach. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być m.in. szkody na mieniu lub osobie wyrządzone podczas:

 • użytkowania rowerów,
 • rekreacyjnego uprawiania sportu,
 • korzystania z wypożyczonego sprzętu (żaglówek, kajaków, nart, desek surfingowych),
 • użytkowania pomieszczeń mieszkalnych,
 • wykonywania innych czynności życia prywatnego.

Przykłady zdarzeń ubezpieczeniowych objętych ochroną:

  • uszkodzenie mienia w hotelu czy pensjonacie podczas wyjazdów turystycznych,
  • zarysowanie samochodu podczas jazdy rowerem,
  • spowodowanie kolizji na stoku narciarskim,
  • uszkodzenie wypożyczonej żaglówki,
  • szkody spowodowane przez posiadane zwierzęta domowe,
  • zniszczenie mienia stanowiącego wyposażenie wynajmowanego lokalu mieszkalnego.
bacteria

Choroby przewlekłe

5. Choroby przewlekłe

Podstawowym zadaniem polisy podróżnej jest zwrot kosztów leczenia osób ubezpieczonych w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub zachorowania, jeśli do zdarzenia doszło w okresie obowiązywania polisy.

Wykupując ubezpieczenie na wyjazd, należy mieć świadomość tego, że nie wszystkie choroby są objęte ochroną ubezpieczeniową. Wiele firm ubezpieczeniowych nie bierze na siebie odpowiedzialności za zdarzenia związane z występowaniem lub zaostrzeniem się chorób przewlekłych zdiagnozowanych u osób ubezpieczonych przed zawarciem ubezpieczenia.

Zgodnie z tym wyłączeniem na zwrot kosztów leczenia nie mogą liczyć osoby chorujące m.in. na alergię, cukrzycę, astmę, nadciśnienie tętnicze, niedoczynność/nadczynność tarczycy, nowotwory. Ochrona ubezpieczeniowa w takim przypadku obejmuje tylko zdarzenia nie związane z chorobą przewlekłą.

Rozszerzenie zakresu ochrony o choroby przewlekłe jest możliwe i zazwyczaj wiąże się z koniecznością zapłacenia dodatkowej składki.

worker

Praca fizyczna

6. Praca fizyczna

Ubezpieczenie turystyczne skierowane są zarówno dla klientów, którzy decydują się na wyjazd zagraniczny w celach wyłącznie turystycznych, jak również osób, które podróżują w celach zarobkowych.

Ubezpieczenie do pracy za granicą zapewnia ochronę w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub zachorowania osoby ubezpieczonej podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Co ważne, dla firm ubezpieczeniowych nie ma znaczenia status zatrudnienia ubezpieczonego, a także warunki, w jakich wykonywana będzie praca. Oznacza to, że ochroną ubezpieczeniową objęci mogą zostać pracownicy wykonujący każdy rodzaj czynności zarobkowej, nawet ten nieobjęty żadną umową.

Ubezpieczenie podróżne obejmuje zdarzenia, które miały miejsce podczas wykonywania pracy, pod warunkiem wykupienia odpowiedniej klauzuli. W związku z tym, że ryzyko wypadku lub zachorowania podczas pracy jest zdecydowanie wyższe niż podczas wyjazdu turystycznego, rozszerzenie zakresu ochrony wiąże się z koniecznością zapłacenia dodatkowej składki.

clipboard

Świadczenia dodatkowe

7. Świadczenia dodatkowe

Ubezpieczenia turystyczne powinny zapewniać pełną ochronę osobom ubezpieczonym. Żeby było to możliwe, muszą być dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Większość firm ubezpieczeniowych ma w swej ofercie elastyczne produkty, które można w dowolny sposób modyfikować i zmieniać. Przedmiotem modyfikacji może być zarówno wysokość sumy ubezpieczenia, jak i zakres ochrony.

Podstawowy zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o takie świadczenia dodatkowe jak:

 • ubezpieczenie bagażu podróżnego – przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż podróżny wraz z rzeczami osobistymi oraz sprzętem elektronicznym. Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia losowe, a także kradzież oraz zagubienie bagażu przez przewoźnika. Wykupując to świadczenie, liczyć można również na zwrot kosztów ponownego wyrobienia dokumentów oraz zakupu rzeczy niezbędnych do zakwaterowania,
 • sprzęt sportowy – przedmiotem ubezpieczenia mogą być narty, deski snowboardowe, deski surfingowe, sprzęt do nurkowania, rakiety do gry w tenisa ziemnego, kije do gry w golfa, sprzęt do wspinaczki górskiej, a także rowery. Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia losowe, kradzież, zagubienie przez przewoźnika, a także uszkodzenie sprzętu wskutek wypadku komunikacyjnego,
 • assistance podróżny – to szereg usług, których celem jest udzielenie pomocy osobie ubezpieczonej w przypadku wystąpienia takiej potrzeby, podczas pobytu za granicą. Zakres usług świadczonych w ramach assistance podróżnego może być różny w zależności od oferty ubezpieczyciela. Przedmiotem ubezpieczenia może być m.in. pomoc w zapewnieniu opieki nad osobami małoletnimi oraz zwierzętami towarzyszącymi ubezpieczonemu w podróży, w przypadku jego hospitalizacji lub zgonu, pomoc prawnika lub tłumacza, pomoc w przypadku opóźnienia lotu. Assistance podróżny obejmować może także pokrycie kosztów wynajęcia kierowcy zastępczego, kosztów akcji ratowniczej, a także kosztów transportu zwłok do kraju.
 • koszty odwołania imprezy – przedmiotem ubezpieczenia jest przede wszystkim zwrot kosztów związanych z odstąpieniem od umowy (wpłacone zaliczki, wykupione bilety), jeżeli do odstąpienia doszło z ważnych przyczyn, takich jak ciężkie zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek, ciąża lub nieoczekiwana utrata pracy ubezpieczonego.