Co to jest ubezpieczenie firmowe?

Ubezpieczenia firmowe należą do grupy ubezpieczeń dobrowolnych ale pewna ich grupa jest obowiązkowa. Przeznaczone są zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak również dla małych i średnich podmiotów gospodarczych. Zawarcie polisy ubezpieczeniowej pozwala przedsiębiorcom ograniczyć ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej. Ubezpieczenia firm mogą mieć charakter kompleksowy i służyć jako zabezpieczenie majątku własnego firmy, a także zabezpieczenie pracowników i ich rodzin. Przedmiotem ubezpieczenia może być również odpowiedzialność cywilna

employee

Grupowe

stacked-travelling-cars-frontal-view

Flota

brokerage

Mienie

1. Ubezpieczenia grupowe

Ubezpieczenia grupowe to ubezpieczenia na życie przeznaczone zarówno dla pracodawców, pracowników, jak również ich rodzin. Przystąpienie do ubezpieczenia ma charakter dobrowolny i już od 3 osób można zawrzeć ubezpieczenie grupowe.

Przedmiotem ubezpieczenia może być nie tylko samo życie, ale również i zdrowie osób objętych ochroną. Zakres ochrony, a także wysokość składki uzależnione są od takich czynników jak:

 • wielkość grupy,
 • struktura wiekowa grupy,
 • rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.
baby-boy

Urodzenie
dziecka

sling

Złamanie
nogi

doctor

Wizyta lekarza
w domu

gravestone

Zgon rodziców
lub teściów

Umowa ubezpieczeniowa sporządzana jest pomiędzy pracodawcą, a firmą ubezpieczeniową. Pracodawca przed zawarciem ubezpieczenia może negocjować z ubezpieczycielem:

 • wysokość sumy ubezpieczenia,
 • ilość i rodzaj ryzyk objętych ochroną,
 • wysokość składki.

W związku z tym, że ubezpieczenie grupowe obejmuje jednocześnie większą liczbę osób, jego warunki są zwykle lepsze niż w przypadku polis na życie zawieranych indywidualnie. Osoby zainteresowane przystąpieniem do grupy zobowiązane są do wypełnienia stosownej deklaracji. Warunki ubezpieczenia są takie same dla całej grupy objętej polisą ubezpieczeniową. W większości ofert ubezpieczeń grupowych jest możliwość przystąpienia również małżonka lub partnera ubezpieczonego.

2. Komunikacja firmowa - floty

Ubezpieczenie komunikacyjne flotowe dedykowane jest przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy dysponują przynajmniej kilkoma pojazdami.  Dzięki ubezpieczeniu flotowemu wszystkie posiadane pojazdy mogą zostać objęte ochroną w ramach jednej polisy.

Polisy flotowe mogą obejmować zarówno obowiązkowe ubezpieczenie OC komunikacyjne, jak również ubezpieczenia dobrowolne, takie jak AC, NNW, Assistance, Szyby. Zakres ochrony uzależniony jest od preferencji i potrzeb przedsiębiorców.

trailer (1)

Ciężarowe

car

Osobowe

excavator

Specialne

trailer

Przyczepki

Zaletą polis flotowych są niższe składki niż w przypadku polis zawieranych indywidualnie. W przypadku tego rodzaju ubezpieczeń wysokość składki jest kalkulowana w oparciu o przeprowadzoną ocenę ryzyka przedsiębiorcy.

Przy przeprowadzaniu oceny ryzyka ubezpieczyciele biorą pod uwagę m.in.:

 • szkodowość,
 • ilość pojazdów,
 • rodzaj i wiek pojazdów,
 • rodzaj prowadzonej działalności.

W przypadku zaakceptowania warunków ubezpieczenia ubezpieczyciel podpisuje umowę flotową z przedsiębiorcą na jeden rok. Podpisanie umowy daje przedsiębiorcy gwarancję, że przez okres jej trwania składki za polisy nie zmienią się, nawet w przypadku wystąpienia nowych szkód.

3. Majątek firmy - ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie mienia firmy obejmuje takie składniki majątku jak budynki, budowle, maszyny, urządzenia, a także wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedmiotem ochrony mogą być również wartości pieniężne, nakłady inwestycyjne oraz środki obrotowe. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia, polisa chronić może majątek firmy od wszystkich ryzyk lub od ryzyk nazwanych. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości ubezpieczanego mienia. Do ustalania sumy ubezpieczenia stosuje się wartość rzeczywistą, odtworzeniową, lub ewidencyjną mienia.

responsive

Tablety, Laptopy, Smartfony

• Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw zawierane w wariancie podstawowym zapewnia zwykle ochronę w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, huragan, deszcz nawalny, śnieg, grad, zalanie). Za dopłatą dodatkowej składki zakres ochrony może zostać rozszerzony o kradzież (kradzież z włamaniem, rabunek, kradzież zwykła, dewastacja), a także wandalizm i szyby (szyby i przedmioty szklane od stłuczenia). W ramach ubezpieczonych ruchomości, ubezpieczyć można również sprzęt elektroniczny należący do firmy. Takie ubezpieczenie może swoim zakresem obejmować sprzęt stacjonarny ale również po rozszerzeniu przenośny(laptopy, tablety, smartfony).

Chroń majątek swojej firmy od wszystkich ryzyk

• OC prowadzonej działalności – klauzule dedykowane dla danej branży

OC prowadzonej działalności gospodarczej to ubezpieczenie skierowane zarówno dla firm produkcyjnych, jak i usługowych. W zależności o rodzaju prowadzonej działalności może mieć charakter dobrowolny lub obowiązkowy. Większość firm ubezpieczeniowych oferuje przedsiębiorcom OC działalności w wariancie podstawowym lub rozszerzonym o dodatkowe ryzyka. Podstawowy zakres ochrony na ogół obejmuje odpowiedzialność cywilną:

 • deliktową – z tytułu czynów niedozwolonych wyrządzonych osobom trzecim,
 • kontraktową – z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań.

W zależności od potrzeb oraz charakteru prowadzonej działalności polisa OC może zostać rozszerzona o dodatkowe klauzule. Wśród najczęściej stosowanych klauzul znaleźć można:

 • OC pracodawcy,
 • OC produktowe,
 • OC za straty finansowe

• OC za szkody w mieniu powierzonym

 • OC za szkody powstałe wskutek zanieczyszczenia środowiska,
 • OC za szkody powstałe podczas załadunku i wyładunku,
 • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców
 • OC za szkody w mieniu wynajętym

Duża ilość dostępnych wariantów sprawia, że zakup ubezpieczenia OC działalności musi być dobrze przemyślany. Tylko odpowiednio skomponowana polisa zapewni pełną ochronę ubezpieczeniową firmy.

• NNW pracowników

Ubezpieczenie NNW pracowników to ubezpieczenie dobrowolne umożliwiające uzyskanie odszkodowania z tytułu nieszczęśliwego wypadku oraz jego następstw. Ubezpieczenie stanowi zabezpieczenie finansowe dla pracowników i ich rodzin w przypadku śmierci pracownika objętego ochroną lub wystąpienia u niego trwałego uszczerbku zdrowia spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.

W zależności od wybranego wariantu ochrona ubezpieczeniowa może obejmować jedynie zdarzenia, które miały miejsce w czasie pracy lub też obejmować nieszczęśliwe wypadki, do których doszło również w czasie wolnym od pracy.

Pracownicze ubezpieczenie NNW ma charakter grupowy, a przystąpić do niego może każda osoba zatrudniona w ubezpieczonej firmie. Warunki umowy są jednakowe dla wszystkich pracowników objętych ochroną.

Polisa NNW pracowników obejmować może następujące zdarzenia spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem:

 • zgon,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • zwrot kosztów leczenia,
 • zasiłek dzienny z tytułu pobytu w szpitalu,
 • zadośćuczynienie za ból,
 • świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Wysokość składki ubezpieczenia NNW pracowników uzależniona jest od zakresu ubezpieczenia, a także rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Sprawdź cenę NNW dla swoich pracowników

4. Pozostałe ubezpieczenia

Nietypowy charakter niektórych rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej wymaga korzystania ze specjalistycznych ubezpieczeń dedykowanych konkretnym klientom. Wśród takich produktów znaleźć można m.in. ubezpieczenie towaru w transporcie – Cargo, OC przewoźnika, OC zawodu oraz Gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania kontraktu.

a) Cargo – towar w transporcie

Ubezpieczenie Cargo pozwala na zabezpieczenie mienia przewożonego różnymi środkami komunikacji. Towar objęty ubezpieczeniem chroniony jest podczas transportu lądowego, kolejowego, śródlądowego, morskiego, a także lotniczego, bez względu na to, czy przewożony jest przez przedsiębiorcę samodzielnie, czy za pośrednictwem zewnętrznego przewoźnika.

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia, polisa Cargo chronić może towar przed jego utratą lub uszkodzeniem powstałym w wyniku:

 • zdarzeń losowych (np. pożar, wybuch, zalanie),
 • kradzieży z włamaniem lub rozboju,
 • wypadku środka transportu,
 • załadunku lub rozładunku.

Polisa ubezpieczenia mienia w transporcie skierowana jest przede wszystkim dla właścicieli towarów, które będą przewożone. Górną granicę odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej stanowi suma ubezpieczenia, dlatego jej wysokość powinna być zgodna z wartością przewożonego mienia.

Polisa Cargo w przeciwieństwie do OC przewoźnika zabezpiecza przede wszystkim interesy właściciela towaru. Sprawdza się zwłaszcza w sytuacji, gdy przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za powstałą szkodę.

b) OC zawodowe przewoźnika

OC przewoźnika to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej skierowane do przedsiębiorców świadczących usługi transportowe zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym. To ubezpieczenie ma charakter obowiązkowy w pewnym zakresie i dobrowolny do rozszerzenia zakresu ochrony. Kontrahenci zlecający transport towarów zwykle wymagają od przewoźników posiadanie aktualnej polisy.

Przedmiotem ubezpieczenia w tego rodzaju polisach są szkody rzeczowe lub finansowe powstałe wyłącznie z winy przewoźnika, które zostały wyrządzone osobom trzecim. Firma ubezpieczeniowa nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej.

Zakres ochrony za dopłatą dodatkowej składki może zostać rozszerzony o szkody powstałe:

 • wskutek rozboju i rabunku,
 • w wyniku postoju poza parkingami strzeżonymi,
 • z tytułu przewożenia materiałów niebezpiecznych (ADR),
 • z tytułu przewożenia towarów łatwo psujących się.

Polisa ubezpieczeniowa OC przewoźnika zawierana jest na jeden rok. Wysokość składki uzależniona jest głównie od:

  • ilości pojazdów,

 

 • sumy gwarancyjnej,
 • ilości i rodzaju rozszerzeń,
 • rodzaju przewożonego towaru,
 • obszaru świadczenia usług.

 

c) OC zawodu

Ubezpieczenie OC zawodowe przeznaczone jest zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenie lub dzieło. W zależności od rodzaju wykonywanego zawodu może mieć charakter dobrowolny lub obowiązkowy.

Obowiązek wykupienia polisy OC mają m.in.:

 • lekarze,
 • prawnicy (m.in. notariusze, adwokaci, radcy prawni),
 • księgowi,
 • agenci ubezpieczeniowi,
 • pośrednicy nieruchomości,
 • inżynierowie.

W ramach OC zawodu ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku wykonywania czynności zawodowych przez ubezpieczonego.

W przypadku polis obowiązkowych zakresy odpowiedzialności oraz sumy ubezpieczenia są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Finansów i jednakowe we wszystkich firmach ubezpieczeniowych.  W razie potrzeby podwyższenia sumy ubezpieczenia konieczne jest zawarcie dodatkowego ubezpieczenia dobrowolnego.

Zakup dobrowolnego ubezpieczenia OC powinni rozważyć przede wszystkim przedstawiciele takich zawodów jak nauczyciel, ratownik, kucharz, farmaceuta, fryzjer, kosmetyczka, firmy budowlane,  w których ryzyko wyrządzenia szkody osobom trzecim jest bardzo duże.

d) Gwarancje – należytego wykonania

Gwarancja należytego wykonania zobowiązań bądź kontraktu to zobowiązanie się wykonawcy do zapłacenia ustalonej w umowie kwoty, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia.

W przypadku wykupienia polisy, to firma ubezpieczeniowa zobowiązuje się do zapłacenia ustalonej kwoty gwarancyjnej w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu przez ubezpieczonego.

Wykonawca wykupujący gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania:

 • nie musi rezerwować własnych środków finansowych,
 • otrzymuje pełne wynagrodzenie za wykonaną pracę, bez potrąceń na poczet gwarancji,
 • zyskuje wiarygodność.

Gwarancje ubezpieczeniowe stanowią zabezpieczenie finansowe i skierowane są głównie do przedsiębiorców biorących udział w przetargach lub realizujących kontrakty w trybie zamówień publicznych zarówno jako wykonawcy, jak i podwykonawcy.

Wyróżnia się następujące rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych:

 • przetargowe,
 • należytego wykonania kontraktu,
 • zwrotu zaliczki,
 • usunięcia wad i usterek.

KG Ubezpieczenia oferuje przedsiębiorcom bogaty wybór ubezpieczeń firmowych.
Wybierając KG Ubezpieczenia, otrzymujesz się fachowe doradztwo, miłą obsługę oraz najwyższej jakości, sprawdzone produkty ubezpieczeniowe.