Co to jest ubezpieczenie majątkowe?

Ubezpieczenia domu lub mieszkania należą do grupy dobrowolnych ubezpieczeń majątkowych. Umowy ubezpieczeniowe zazwyczaj sporządzane są na okres jednego roku. Niektórzy ubezpieczyciele oferują możliwość zawierania polis trzyletnich, dzięki temu można liczyć na dodatkowy rabat przy zawarciu polisy lub inne bonusy np. umowy dodatkowe. Przedmiotem ubezpieczenia domu lub mieszkania jest przede wszystkim budynek lub lokal mieszkalny wraz ze stałymi elementami i ruchomościami domowymi. Za dopłatą składki polisa ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o dodatkowe ryzyka, takie jak kradzież, assistance, NNW, czy też OC w życiu prywatnym.

ubezpieczenie złodziej

Kradzież

ubezpieczenia szyby

Szyby

polisa ubezpieczeniowa

OC w życiu prywatnym

polisa ubezpieczeniowa

ASS

polisa ubezpieczeniowa

NNW

ubezpieczenie rowerowe

OC rowerzysty

1. Zdarzenia losowe

Podstawowym zadaniem ubezpieczenia domu lub mieszkania jest zapewnienie ochrony dla właściciela nieruchomości przed skutkami zdarzeń losowych. Zdarzeniem losowym nazywa się wszelkie zdarzenia o charakterze nagłym, niezależne od woli ubezpieczonego, których wystąpienie doprowadziło do powstania szkody.

Wybierając ubezpieczenie mieszkania lub domu należy zwrócić szczególną uwagę na wyłączenia odpowiedzialności. Zdarza się, że polisy na dom lub mieszkanie w podstawowym zakresie nie obejmują takich zdarzeń jak:

 • przepięcie,
 • powódź,
 • stłuczenie elementów szklanych,
 • elementów zewnętrznych domu,
 • wyposażenia ogrodu.

Objęcie ochroną takich zdarzeń jest zwykle możliwe po rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia i opłaceniu dodatkowej składki.

ubezpieczenie pożar

Pożar

ubezpieczenie powódź

Zalanie

ubezpieczenie wichura

Huragan

ubezpieczenie katastrofa

Upadek drzewa

Zdarzenia losowe wywołane mogą być różnymi czynnikami. Najczęściej wyróżnia się zdarzenia wywołane:

 • siłami natury (uderzenie pioruna, huragan, trzęsienie ziemi, śnieg, grad, deszcz nawalny),
 • ogniem (pożar, wybuch, dym, sadza),
 • siłą wyższą (upadek drzew, masztów lub innych przedmiotów na ubezpieczone mienie).

ubezpieczenie złodziej

Kradzież

2. Kradzież

Za dopłatą dodatkowej składki klient może zdecydować się na rozszerzenie zakresu ochrony o kradzież.

Na ogół firmy ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowanie wyłącznie w przypadku wystąpienia kradzieży z włamaniem, kiedy zabór mienia nastąpił po sforsowaniu zabezpieczeń domu lub mieszkania. Ochroną ubezpieczeniową zwykle nie jest objęta kradzież  zwykła bez śladów włamania. Kradzież zuchwała, która miała miejsce na oczach świadków wymaga dodatkowego ubezpieczenia.

Koszty wykupienia ubezpieczenia domu lub mieszkania obejmującego kradzież mogą być uzależnione od rodzaju zastosowanych zabezpieczeń. Niektóre firmy ubezpieczeniowe proponują klientom dodatkowe zniżki, jeśli ubezpieczona nieruchomość ma dodatkowe zabezpieczenia w postaci:

 • atestowanych drzwi antywłamaniowych,
 • monitoringu,
 • systemu alarmowego.

Wykupując polisę od kradzieży, warto zwrócić uwagę na wysokość sumy ubezpieczenia. Prawidłowo ustalona suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości ubezpieczonego mienia.

ubezpieczenia szyby

Szyby

3. Szyby

Polisa na dom w wariancie podstawowym umożliwia uzyskanie odszkodowania za stłuczone szyby i przedmioty szklane wyłącznie w przypadku, gdy do szkody doszło wskutek ognia lub innych zdarzeń losowych, takich jak huragan czy grad.

Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej pozwala na uzyskanie zwrotu kosztów naprawy uszkodzonych szyb i przedmiotów szklanych także wtedy, gdy do ich uszkodzenia doszło z innych przyczyn. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych obejmuje m.in. szkody powstałe w wyniki wandalizmu, nieuwagi domowników, przeciągów.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

 • szyby okienne (ścienne i dachowe) i drzwiowe,
 • lustra (wiszące, stojące, zamontowane na stałe),
 • kuchenne płyty grzewcze,
 • płyty szklane będące elementem wyposażenia stołów lub mebli,
 • akwaria,
 • kabiny prysznicowe.

Większość firm ubezpieczeniowych nie odpowiada za szkody powstałe wskutek:

  • zużycia lub nienależytej konserwacji,
  • montażu, demontażu lub transportu,
  • wad produkcyjnych.
polisa ubezpieczeniowa

OC w życiu prywatnym

4. OC w życiu prywatnym

Zakres polisy ubezpieczeniowej na mieszkanie lub dom może zostać rozszerzony o OC w życiu prywatnym.  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym chroni wszystkich domowników zamieszkujących ubezpieczoną nieruchomość od szkód wyrządzonych osobom trzecim.

Z polisy ubezpieczeniowej pokryć można koszty szkód osobowych lub rzeczowych, które zostały wyrządzone przez domowników osobom trzecim podczas prowadzenia czynności życia codziennego.

Za czynności życia codziennego uznaje się czynności związane przede wszystkim z:

 • opieką nad osobą niepełnoletnią,
 • posiadaniem zwierząt domowych,
 • uprawianiem sportu,
 • użytkowaniem domu lub mieszkania.

Limit odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej stanowi suma ubezpieczenia zawarta na polisie. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje m.in. grzywien, kar pieniężnych, kar umownych, do zapłaty których zobowiązane są osoby objęte polisą.

Firmy ubezpieczeniowe nie odpowiadają również za szkody wyrządzone:

 • umyślnie,
 • w stanie nietrzeźwości,
 • osobom bliskim.
polisa ubezpieczeniowa

Assistance

5. Assistance

Assistance to ubezpieczenie oferowane w pakiecie z polisą na mieszkanie lub dom. Może mieć charakter bezpłatny lub odpłatny. W ramach ubezpieczenia assistance uzyskać można pomoc w przypadku nagłych, niespodziewanych zdarzeń lub awarii.

Zasadniczo wyróżnia się podział na assistance:

 • katastroficzny – obejmujący m.in. dozór ubezpieczonego mienia, transport oraz zakwaterowanie osób ubezpieczonych,
 • domowy – obejmujący m.in. pomoc interwencyjną fachowca w przypadku awarii wszelkiego rodzaju instalacji domowych lub uszkodzenia sprzętu RTV,
 • medyczny – obejmujący m.in. pomoc psychologa, opiekę pielęgniarską, wizytę lekarza, dostarczenie leków,
 • rodzinny – obejmujący m.in. opiekę nad najbliższymi oraz opiekę nad zwierzętami.

Polisa na mieszkanie rozszerzona o usługę assistance sprawdza się zwłaszcza w przypadku osób, które nie potrafią samodzielnie naprawić cieknącego kranu, zatrzaśniętych drzwi czy zepsutego komputera.

W większości firm ubezpieczeniowych assistance domowy zapewnia ochronę 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Benefia
Lloyds
Compensa
Signal Iduna
Polisa Życie
Link4
InterRisk
TUW TUW
MTU
Fitpolisa
Aegon
Euroins
Trasti
Allianz
PZU
DallBogg
Beesafe
Agro Ubezpieczenia
polisa ubezpieczeniowa

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

6. NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dołączane do majątkowej polisy na mieszkanie lub dom, może obejmować wszystkie osoby prowadzące ubezpieczone gospodarstwo domowe.

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie oraz życie osób ubezpieczonych. W zależności od firmy ubezpieczeniowej oraz wybranego wariantu, ubezpieczenie NNW obejmować może takie zdarzenia jak:

 • trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • śmierć ubezpieczonego,
 • operacje chirurgiczne ubezpieczonego,
 • zwrot kosztów leczenia oraz rehabilitacji.

Wysokość świadczenia uzależniona jest przede wszystkim od wysokości sumy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres świadczeń, które można uzyskać w ramach wykupionej polisy, znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Polisy ubezpieczenia NNW domowego są stosunkowo tanie, dlatego mogą być znakomitym uzupełnieniem dla NNW komunikacyjnego lub NNW szkolnego. Warto pamiętać, że mając kilka polis NNW w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną, można ubiegać się o wypłatę świadczeń z każdej z zawartych polis. Dodatkowo wykupując NNW można otrzymać gratisowo assistance medyczny.

ubezpieczenie

OC najemcy i wynajmującego

7. OC najemcy i wynajmującego

OC najemcy i wynajmującego to ubezpieczenia majątkowe, których zadaniem jest ochrona przed szkodami powstałymi w nieruchomościach podczas ich użytkowania przez osoby trzecie.

Najemca (lokator) użytkujący dom lub mieszkanie ponosi odpowiedzialność zarówno za samą nieruchomość, jak i za rzeczy właściciela, z których korzysta. W przypadku ich nieumyślnego zniszczenia zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody. Polisa OC najemcy stanowi więc zabezpieczenie na wypadek nieumyślnych szkód, które wyrządził najemca osobom trzecim.

Wynajmujący, jako właściciel domu lub mieszkania ponosi odpowiedzialność za nieruchomość stanowiącą jego własność. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, takich jak zalanie czy pożar może dojść do uszkodzenia rzeczy należących do najemcy, a także do wystąpienia uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci najemcy. Polisa OC wynajmującego stanowi zabezpieczenie w przypadku szkód rzeczowych lub majątkowych wyrządzonych najemcy, za które odpowiedzialność ponosi wynajmujący.

ubezpieczenie rowerowe

OC rowerzysty

8. Ubezpieczenie rowerzysty

Ubezpieczenie rowerzystów w większości firm ubezpieczeniowych dołączane jest do polisy na mieszkanie lub dom. Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczenia wiąże się z koniecznością zapłaty dodatkowej składki.

W zależności od firmy ubezpieczeniowej zakres ubezpieczenia rowerzysty może obejmować:

 • NNW,
 • OC,
 • Casco.

W ramach ubezpieczenia NNW, odszkodowanie wypłacane jest w przypadku śmierci rowerzysty lub wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość świadczeń zależna jest od przyjętej sumy ubezpieczenia.

OC chroni rowerzystę w sytuacji, gdy wyrządzi on szkodę osobową lub rzeczową osobom trzecim. W związku z tym, że OC rowerzystów jest ubezpieczeniem dobrowolnym, wysokość sumy ubezpieczenia, do której firma ubezpieczeniowa ponosi odpowiedzialność nie jest narzucana z góry i może różnić się, w zależności od rodzaju wykupionego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie roweru w wariancie Casco obejmować może rabunek z miejsc publicznych, a także kradzież roweru z miejsca lub z poza miejsca przechowywania. Przedmiotem ochrony objęte mogą być również szkody powstałe wskutek zderzenia lub spowodowane zdarzeniami losowymi. W ramach ubezpieczenia, ubezpieczony liczyć może również na pomoc assistance.

Ubezpieczenia majątkowe w KG Ubezpieczenia to szeroka gama produktów zapewniających ochronę i bezpieczeństwo.